Registerbeskrivning

1. Den registeransvarige

Statskontoret
Sörnäs strandväg 13, PB 14, 00023 STATSKONTORET
Tel. 0295 50 2000

2. Registerärendenas handläggare och/eller kontaktperson

Medborgarrådgivningen
PB 100, 00023 STATSKONTORET
Tel. 0295 50 2000
serviceradgivare[at]medborgarradgivning.fi

3. Registrets namn

Medborgarrådgivningens kundservicesystem.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål)

Uppgifterna används för att besvara förfrågningar som kommer till Statskontorets Medborgarrådgivningstjänst och för vidarebefordran av respons på myndigheternas verksamhet.

5. Registrets datainnehåll

E-postadress och/eller telefonnummer för den som gjort förfrågan samt innehållet i responsen eller förfrågan. Personens namn, om detta behövs för att besvara förfrågan eller återkomma i ärendet och personen ger sitt samtycke till lagring av namnet. Uppgifterna lagras i två år för att man ska kunna återkomma till tidigare kundservicehändelser.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

E-postadressen eller telefonnumret fås från samtals- eller ärendehanteringssystemet när förfrågan tas emot. Servicerådgivaren lagrar uppgifterna i samband med behandlingen av förfrågan.

7. Regelmässig utlämning av uppgifter

Om ärendet gäller en myndighets service och förutsätter svar till kunden vidarebefordras e-postadressen eller telefonnumret till myndigheten.

8. Översändning av uppgifter till stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter översänds inte till stater utanför EU eller EES.

9. Principerna för skyddet av registret

A. Manuellt material
Manuellt material behandlas inte i tjänsten.

B. ADB-register
Endast den registeransvarige har tillgång till registret och utomstående har inte åtkomst till den server där registret finns. Uppgifter lämnas inte ut till utomstående. Händelser i tjänsten rapporteras statistiskt och det sker ingen rapportering eller unik identifiering av personer som gör förfrågningar.